PLAN ZEBRAŃ

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

w roku szkolnym 2017/2018

Lp.

Tematyka zebrań z rodzicami

Termin wywiadówki

1.

Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami – statut, WZO, wymagania edukacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych.

Dziennik elektroniczny - szkolenie.

Wybory Rady Rodziców.

20 września 2017r.
2.

Propozycje ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

(zebranie dla rodziców uczniów klas maturalnych)

28 listopada 2017r.

3.

Propozycje ocen śródrocznych uczniów klas I-III.

Wyniki klasyfikacji uczniów klas maturalnych.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

12 grudnia 2017r.
4.

Informacja na temat postępów edukacyjnych

i frekwencji uczniów.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

5 kwietnia 2018r.

5.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje klasyfikacji rocznej uczniów.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

29 maja 2018r.