PLAN ZEBRAŃ

PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI UCZNIÓW

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim

w roku szkolnym 2018/2019

Lp.

Tematyka zebrań z rodzicami

Termin wywiadówki

1.

Zapoznanie z obowiązującymi dokumentami – statut, WSO, wymagania edukacyjne, procedury egzaminów zewnętrznych.

Dziennik elektroniczny - szkolenie.

Wybory Rady Rodziców.

18 września 2018r.

2.

Propozycje ocen semestralnych uczniów klas maturalnych.

26 listopada 2018r.

3.

Propozycje ocen śródrocznych uczniów klas I-III.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

3 stycznia 2019r.

4.

Informacja na temat postępów edukacyjnych

i frekwencji uczniów.

Indywidualne konsultacje z rodzicami uczniów klas maturalnych.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

3 kwietnia 2019r.

5.

Wyniki postępów edukacyjnych uczniów za II semestr, propozycje klasyfikacji rocznej uczniów.

Informacje bieżące dotyczące funkcjonowania szkoły.

30 maja 2019r.

 

Film promujący szkołę

UWAGA !

OD 09-12-2018 OBOWIĄZUJĄ NOWE GODZINY ROZPOCZĘCIA LEKCJI

1 lekcja: 08.00 - 08.45
2 lekcja: 08.50 - 09.35
3 lekcja: 09.40 - 10.25
4 lekcja: 10.45 - 11.30
5 lekcja: 11.35 - 12.20
6 lekcja: 12.25 - 13.10
7 lekcja: 13.15 - 14.00
8 lekcja: 14.05 - 14.50